Boomway.pl Lider przedsiębiorczości
Infolinia: 535 502 570

Projekty Unijne

Nazwa beneficjenta: Kopsky Solutions Poland Sp. z o.o.
Tytuł projektu: „Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B do zarządzania personalizowanymi usługami doradczymi”
Oś Priorytetowa 8: Społeczeństwo Informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki
Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu B2B
Numer wniosku: WND-POIG.08.02.00-14-465 / 14
Okres realizacji: 2014 – 2015