Postanowienia ogólne

 1. Właścicielem i wydawcą usługi boomway.pl, zwanego dalej usługą, jest Kopsky Solutions Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000313208, posiadającą NIP 1231170748, Regon 141606259. Nazwa boomway.pl jest chroniona przez właściwe przepisy prawa w szczególności Ustawę z dnia 20 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej.
 2. Użytkownikami usługi boomway.pl mogą być osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej oraz podmioty należące do sektora finansów publicznych.
 3. Z chwilą dokonania rejestracji na stronie boomway.pl i założenia konta, dochodzi do zawarcia umowy na korzystanie z usługi pomiędzy Właścicielem boomway.pl a Użytkownikiem.
 4. Osoba fizyczna działająca w imieniu Użytkownika dokonująca rejestracji firmy na stronie boomway.pl oświadcza, że:
  1. jest osobą uprawnioną do reprezentacji Użytkownika,
  2. swoje dane osobowe podała dobrowolnie i wyraża zgodę na ich przetwarzanie i udostępnianie osobom trzecim przez Właściciela usługi w celu należytego świadczenia usług na rzecz Użytkownika oraz że została poinformowana o prawie dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i usunięcia.
 5. Użytkownik, poprzez dokonanie rejestracji na stronie boomway.pl, zamawia informację handlową w zakresie:
  1. powiadomień o otrzymanych analizach,
  2. powiadomień o pojawiających się nowych usługach,
  3. powiadomień o aktywacji konta, zablokowaniu konta,
  4. powiadomień o zadanych pytaniach doprecyzowujących przez Eksperta boomway.pl,
  5. potwierdzeń zmian w ustawieniach indywidualnego konta,
  6. powiadomień o zbliżających się płatnościach za opiekę ekspercką i o dokonaniu wpłat za opiekę ekspercką,
  7. powiadomień o gotowych raportach,
  8. newslettera z informacjami o zmianach w ramach usługi i informacjami marketingowymi,
  9. zaproszeń na szkolenia, konferencje, targi, wystawy itp.,
  10. innych powiadomień związanych z użytkowaniem usługi boomway.pl.
  Wyżej wymienione informacje będą przesyłane drogą elektroniczną na adres e-mail podany przez osobę, o której mowa w pkt. „Postanowień ogólnych”.
 6. Użytkownik ma możliwość wyrejestrowania swojego konta z usługi, co będzie skutkowało zaprzestaniem wysyłania wiadomości e-mail na jego skrzynkę pocztową. wyrejestrowanie może nastąpić w sytuacji, gdy Użytkownik spłacił zobowiązanie za opiekę ekspercką.
 7. Żadna treść umieszczona na stronach boomway.pl nie może być kopiowana ani rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie, bez pisemnej zgody Właściciela usługi. Wykorzystywanie danych otrzymanych w ramach usługi w celach niekomercyjnych odbywać się może po uprzednim powiadomieniu osoby reprezentującej Właściciela usługi i za jego pisemną zgodą. Analizy otrzymane przez Użytkownika mogą być wykorzystywane wyłącznie przez niego w celu związanym z wdrożeniem u siebie zaproponowanego przez Eksperta rozwiązania.
 8. Rejestracji usługi dokonuje się poprzez wypełnienie on-line formularza umieszczonego na stronach boomway.pl. Warunkiem dokonania rejestracji na stronie boomway.pl i możliwości korzystania z usługi, jest zapoznanie się z regulaminem Użytkownika usługi boomway.pl i jego akceptacja.
 9. Zalogowany Użytkownik ma możliwość zmiany swoich danych rejestracyjnych.
 10. Właściciel usługi może przetwarzać dane osobowe osób fizycznych, wskazane w formularzu rejestracyjnym, w zakresie niezbędnym do prawidłowego nawiązania i wykonania umowy.
 11. Właściciel usługi nie może przetwarzać danych osobowych po zakończeniu korzystania z usługi, z wyjątkiem danych, które są:
  1. niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi,
  2. niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Użytkowników, z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez właściciela boomway.pl, za zgodą Użytkownika,
  3. niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi,
  4. dopuszczone do przetwarzania na podstawie odrębnych przepisów.
 12. W celu prawidłowego korzystania z Usług świadczonych w ramach usługi, wymagane jest spełnienie przez Użytkownika co najmniej następujących warunków technicznych:
  1. przeglądarka internetowa Internet Explorer wersja od 7.0, Mozilla Firefox wersja od 3.6, Chrome wersja od 7.0, Safari wersja od 4.0,
  2. włączona obsługa JavaScript w przeglądarce.13. Właściciel Serwisu udziela informacji o danych, o których mowa powyżej, organom państwa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
 13. Właściciel usługi udziela informacji o danych, o których mowa powyżej, organom państwa, na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań.
 14. Właściciel usługi udostępnia dane rejestracyjne organom administracji publicznej i instytucjom państwowym w przypadku, gdy obowiązek takiego udostępnienia przewidują bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 15. Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa jest o dniach roboczych, należy przez to rozumieć dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo uznanych za wolne od pracy.

Użytkowanie usługi boomway.pl

 1. Bezpośrednim celem usługi jest przekazywanie Użytkownikom wiedzy z zakresu dziedzin biznesowych będących w ich zainteresowaniu. Wiedza ta przekazywana w formie analiz jest odpowiedzią na zgłoszony ze strony Użytkownika cel biznesowy, stanowiąc wskazówki do jego osiągnięcia. Celem usługi jest umożliwienie kontaktu Użytkownika z konkretnym Ekspertem z tej dziedziny, z której Użytkownik zgłasza zagadnienie w celu dalszej pomocy, konsultacji itd.
 2. Wiedza przekazywana w postaci analiz jest obiektywna, nie zawiera elementów sprzedażowych, zindywidualizowana do potrzeb Użytkownika, przystępna. Analiza odpowiada na pytanie czy konkretne rozwiązanie jest optymalne dla Użytkownika, jakie rozwiązanie jest optymalne dla Użytkownika, jakie kroki Użytkownik powinien podjąć, aby wdrożyć dane rozwiązanie, ile dane rozwiązanie kosztuje na rynku i czym się charakteryzuje, ile czasu trwa jego wdrożenie, na co należy zwrócić uwagę nawiązując współpracę z firmami zewnętrznymi.
 3. Analizy dzielą się na automatyczne i pogłębione oraz na opiniowanie umów.
  1. Analiza automatyczna jest przekazywana niezwłocznie Użytkownikowi po wypełnieniu krótkiego kwestionariusza, dotyczącego konkretnej dziedziny biznesowej. Jest ona ogólnym zbiorem wiedzy i pozwala jedynie zorientować się Użytkownikowi co do kierunku rozwiązań.
  2. Analiza pogłębiona jest indywidualną odpowiedzią Eksperta boomway.pl na zgłoszone przez Użytkownika zapytanie. Stanowi zbiór wiedzy szczegółowej, zawiera w sobie odpowiedź jak osiągnąć pożądany cel biznesowy oraz wybór najbardziej optymalnego rozwiązania, o ile jest to możliwe.
  3. Opinia umowy zawiera sugestie eksperta co do proponowanych zmian oraz odpowiedz na pytanie czy zapisy w niej zawarte spełniają cel Użytkownika.
 4. Ekspert po zgłoszeniu zapytania o analizę przez Użytkownika może zadać mu pytania doprecyzowujące. Wówczas analiza pogłębiona przekazywana jest w terminie do 2 dni roboczych (1 dnia roboczego w przypadku pakietu „Titanium”) od dnia otrzymania przez Eksperta odpowiedzi na pytania doprecyzowujące.
 5. Użytkownik, który nie uzupełnił odpowiedzi na pytanie zadane przez Eksperta nie może powoływać się na niekompletność udzielonej analizy.
 6. W szczególnych wypadkach terminy, o których mowa w pkt. „Użytkowania Serwisu”, mogą ulec przedłużeniu.
 7. Przez szczególne wypadki uważa się następujące sytuacje:
  1. skomplikowany charakter pytania (do 14 dni roboczych),
  2. awarię usługi niezależną od jej właściciela,
  3. działanie siły wyższej.
 8. Właściciel usługi nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostępu do usług wynikający z błędnej rejestracji Użytkownika.
 9. Każda analiza pogłębiona jest podpisywana imieniem i nazwiskiem Eksperta usługi, dołączany jest również telefoniczny numer kontaktowy do Eksperta.
 10. Ekspert po otrzymaniu przez Użytkownika analizy pogłębionej kontaktuje się telefonicznie z Użytkownikiem w ciągu 24 h roboczych w celu zbadania satysfakcji z otrzymanej analizy i potrzeb w zakresie dalszej pomocy.
 11. Wiedza i doradztwo przedstawione przez Ekspertów boomway.pl w analizach mają charakter instrukcyjny i nie są wiążące dla Użytkownika usługi. Analiza pogłębiona zwana analizą biznesową jest opisem rozwiązania w ramach konkretnej wybranej przez Użytkownika dziedziny biznesowej, a także zawiera wskazówki dotyczące osiągnięcia pożądanego przez Użytkownika celu biznesowego.
 12. Właściciel usługi oświadcza, że Eksperci boomway.pl w zakresie swojej działalności, w tym także w zakresie sporządzania analiz dla Użytkowników usługi, ubezpieczeni są od odpowiedzialności cywilnej i ponoszą odpowiedzialność za treść sporządzonych przez siebie analiz.
 13. W szczególności ubezpieczeniem objęci są Eksperci w zakresie wymaganym ustawą z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. Nr 124, poz. 1152 z późn. zmianami) oraz przepisami ustaw szczególnych.”
 14. Użytkownik usługi poprzez akceptację niniejszego Regulaminu zawiera z Właścicielem usługiumowę na czas określony 1 roku. Od momentu zaakceptowania Regulaminu i zakończenia rejestracji/zapisania firmy Użytkownika i wyboru pakietu korzystania z usługi rozpoczyna się okres naliczania składki.
 15. Proces pozyskania wiedzy biznesowej w Serwisie boomway.pl obejmuje: opis celu biznesowego z konkretnej dziedziny gospodarczej, wypełnienie kwestionariusza, otrzymanie analizy automatycznej, odebranie pogłębionej analizy indywidualnej, kontakt z Ekspertem w terminie do 24h roboczych od momentu przeczytania analizy pogłębionej.
 16. Użytkownik ma do wyboru 3 formy korzystania z usługi boomway.pl, określone poniżej.
  1. Pakiet Comfort – całoroczna opieka ekspercka. W ramach Pakietu Comfort Użytkownik otrzymuje:
   • analizy automatyczne,
   • pogłębione analizy indywidualne do 3 dni roboczych (72 h),
   • po analizie możliwość otrzymania dalszej pomocy Ekspertów boomway.pl – bezpośrednie konsultacje, jedna osoba w ramach firmy zlecająca analizy (jedno konto),
   • monitoring zmieniających się przepisów prawnych.,
   • Użytkownik ma do wykorzystania 36 analiz (tematów, zagadnień, problemów biznesowych, wyzwań biznesowych) w ciągu 12 miesięcy, w tym 12 analiz prawno-podatkowych (dział prawny i podatkowy),
   • Użytkownik może również zlecić do 36 umów do zaopiniowania pod kątem merytorycznym w ciągu 12 miesięcy, co jest traktowane zamiennie z innymi analizami,
   • Użytkownik może zlecić 4 umowy do zaopiniowania pod kątem prawnym w ciągu 12 miesięcy przy czym prawna opinia umowy jest traktowana zamiennie z analizą prawno-podatkową.
   • Użytkownikowi przysługuje „konsultant na telefon” czyli osoba, która telefonicznie może przyjmować zapytania Użytkownika w przypadku gdy nie ma on możliwości w danym momencie zlecenia zapytania drogą elektroniczną.
   Składka roczna za Pakiet Comfort wynosi 3990 zł netto.
   * Użytkownik ma możliwość w swoim Panelu Użytkownika zlecić do zaopiniowania umowę, którą załącza jako załącznik.
  2. Pakiet „Prawo i Podatki” – całoroczna opieka ekspercka z naciskiem na aspekty prawno-podatkowe. W ramach Pakietu „Prawo i Podatki” Użytkownik otrzymuje:
   • analizy automatyczne,
   • pogłębione analizy indywidualne do 3 dni roboczych (72 h),
   • po analizie możliwość otrzymania dalszej pomocy Ekspertów boomway.pl – bezpośrednie konsultacje, jedna osoba w ramach firmy zlecająca analizy (jedno konto),
   • monitoring zmieniających się przepisów prawnych.,
   • Użytkownik ma do wykorzystania 48 analiz (tematów, zagadnień, problemów biznesowych, wyzwań biznesowych) w ciągu 12 miesięcy, w tym 24 analizy prawno-podatkowych (dział prawny i podatkowy),
   • Użytkownik może również zlecić do 36 umów do zaopiniowania pod kątem merytorycznym w ciągu 12 miesięcy, co jest traktowane zamiennie z innymi analizami,
   • Użytkownik może zlecić 6 umów do zaopiniowania pod kątem prawnym w ciągu 12 miesięcy przy czym prawna opinia umowy jest traktowana zamiennie z analizą prawno-podatkową.
   • Użytkownikowi przysługuje „konsultant na telefon” czyli osoba, która telefonicznie może przyjmować zapytania Użytkownika w przypadku gdy nie ma on możliwości w danym momencie zlecenia zapytania drogą elektroniczną.
   Składka roczna za Pakiet Comfort wynosi 4990 zł netto.
   * Użytkownik ma możliwość w swoim Panelu Użytkownika zlecić do zaopiniowania umowę, którą załącza jako załącznik.
  3. Pakiet Titanium – zaawansowana całoroczna opieka ekspercka. W ramach Pakietu Titanium Użytkownik otrzymuje:
   • analizy automatyczne,
   • pogłębione analizy indywidualne do 1 dnia roboczego (24h),
   • po analizie możliwość otrzymania dalszej pomocy Ekspertów boomway.pl – bezpośrednie konsultacje, jedna osoba w ramach firmy zlecająca analizy (jedno konto),
   • monitoring zmieniających się przepisów prawnych.,
   • Użytkownik ma do wykorzystania 60 analiz (tematów, zagadnień, problemów biznesowych, wyzwań biznesowych) w ciągu 12 miesięcy, w tym 36 analiz prawno-podatkowych (dział prawny i podatkowy),
   • Użytkownik może również zlecić do 36 umów do zaopiniowania pod kątem merytorycznym w ciągu 12 miesięcy, co jest traktowane zamiennie z innymi analizami,
   • Użytkownik może zlecić 12 umów do zaopiniowania pod kątem prawnym w ciągu 12 miesięcy przy czym prawna opinia umowy jest traktowana zamiennie z analizą prawno-podatkową.
   • Użytkownikowi przysługuje „konsultant na telefon” czyli osoba, która telefonicznie może przyjmować zapytania Użytkownika w przypadku gdy nie ma on możliwości w danym momencie zlecenia zapytania drogą elektroniczną.
   Składka roczna za Pakiet Comfort wynosi 7990 zł netto.
   * Użytkownik ma możliwość w swoim Panelu Użytkownika zlecić do zaopiniowania umowę, którą załącza jako załącznik.
 17. Jeśli Użytkownik po upływie okresu całorocznej opieki eksperckiej, nie przedłuży opieki eksperckiej, konto Użytkownika będzie aktywne jednak nie będzie on mógł zlecać analiz.
 18. Korespondencja między Użytkownikiem a boomway.pl w tym zgłaszanie zapytań o analizę, otrzymywanie analiz itd. odbywa się w „Panelu Użytkownika”. Otrzymanie analizy pogłębionej, newslettera, pytania doprecyzowującego ze strony Eksperta boomway.pl, czy inne wiadomości będą poprzedzane wysłaniem krótkiej informacji na adres e-mailowy Użytkownika podany podczas rejestracji wraz z aktywnym linkiem. Wejście na przesłany link powoduje automatyczne przeniesienie Użytkownika do Panelu Użytkownika, gdzie zawarta jest analiza pogłębiona, wiadomość, newsletter itd. W przypadku, gdy Użytkownik nie zapamiętał w swojej przeglądarce internetowej loginu i hasła dostępu do usługi, konieczne będzie ponowne wpisanie loginu i hasła.
 19. Właściciel usługi zastrzega sobie prawo do nie przekazywania informacji podanych przez Użytkownika w zapytaniach o analizy Ekspertowi boomway.pl w przypadku, gdy zawierają one dane kontaktowe Użytkownika, treści obraźliwe, niezgodne z prawem lub ogólnie przyjętymi normami współżycia społecznego. W przypadku wykrycia naruszenia konto Użytkownika zostanie zablokowane i trwale usunięte z bazy danych. Nie wyklucza to odpowiedzialności prawnej Użytkownika za takie działania.

Płatności

 1. Użytkownik dokonuje płatności składki za rok z góry.
 2. Za rok uznawane jest dwanaście kolejnych miesięcy kalendarzowych.
 3. Użytkownik dokonuje płatności składki za pomocą zewnętrznego Systemu PayU S.A. wtedy usługa jest automatycznie aktywowana i Użytkownik od tego momentu może zlecać zapytania do ekspertów boomway.pl. Alternatywnym sposobem opłacenia usługi jest opłacenie faktury, usługa wtedy zostaje aktywowana dopiero w momencie zaksięgowania kwoty na koncie bankowym właściciela usługi o czym niezwłocznie informowany jest Użytkownik.
 4. Partnerem Systemu PayU S.A. jest bank lub centrum autoryzacyjno-rozliczeniowe.
 5. Płatności za pośrednictwem Systemu PayU S.A. mogą dokonywać wyłącznie osoby uprawnione do posługiwania się danym instrumentem, w oparciu o który następuje realizacja płatności. Wykryte przez Właściciela boomway.pl lub właściciela Systemu PayU S.A. przypadki nadużyć będą zgłaszane bezpośrednio organom ścigania.
 6. Właściciel usługi udostępnia Użytkownikom na stronach boomway.pl odpowiedni formularz transakcji płatności. Dane z formularza są automatycznie przekazywane do Systemu PayU S.A.
 7. Użytkownik, po zatwierdzeniu formularza transakcji na stronie boomway.pl i wybraniu formy płatności za pośrednictwem Systemu PayU S.A., jest automatycznie przekierowywany odpowiednio: w przypadku płatności dokonywanych przy użyciu karty płatniczej - na stronę internetową Partnera Systemu PayU S.A. będącego centrum autoryzacyjno-rozliczeniowym, w przypadku płatności w drodze przelewu internetowego - na stronę internetową Partnera Systemu PayU S.A. będącego bankiem, a w przypadku płatności w drodze przelewu tradycyjnego - na stronę internetową Serwisu PayU S.A.
 8. Po otrzymaniu powiadomienia przez System PayU S.A. o dokonaniu wpłaty przez Użytkownika, w terminie do 7 dni Właściciel usługi boomway.pl wystawia Użytkownikowi fakturę VAT.
 9. W celu dokonania płatności Użytkownik powinien potwierdzić dokonanie płatności na stronach internetowych odpowiedniego Partnera Systemu PayU S.A. zgodnie z zasadami określonymi przez tego Partnera. W przypadku dokonywania przez Użytkownika jakichkolwiek zmian w formularzu płatności udostępnionym na tych stronach i automatycznie uzupełnionym przez System PayU S.A., płatność może nie zostać zrealizowana.
 10. W przypadku nieuregulowania płatności w postaci składki, konto Użytkownika jest aktywne, jednakże nie jest on uprawniony do otrzymywania analiz. Możliwość wysyłania zapytań o analizy nastąpi w momencie zapłaty należnej składki.
 11. Użytkownikowi przysługuje prowizja handlowa w wysokości 10% wynagrodzenia Właściciela usługi, stanowiącego roczną składkę od poleconego Użytkownika, który trafił na stronę boomway.pl z polecenia Użytkownika. W Panelu Użytkownika w zakładce „System Poleceń” będzie widoczna prowizja, jaka danemu Użytkownikowi została naliczona, która może zostać przeznaczona przez Użytkownika na poczet składki Użytkownik może złożyć dyspozycję wypłaty prowizji na konto bankowe wskazane przez Użytkownika.
 12. Użytkownik w swoim panelu w zakładce Program Partnerski pobiera link, który wysyła do podmiotu poleconego. Podmiot polecany klikając w ten link zostaje przekierowany na stronę główną boomway.pl, a w jego przeglądarce internetowej zostaje zapisywana informacja (w postaci cookie), że dostał się na stronę usługi z linku polecającego. Następnie podczas rejestracji podmiotu polecanego sprawdzane jest istnienie cookie i w przypadku pozytywnej weryfikacji zostaje zapisana w bazie danych informacja o poleceniu. Po zarejestrowaniu się przez podmiot polecany na stronie boomway.pl, system zamieszcza w Panelu Użytkownika stosowne powiadomienie. Po dokonaniu płatności za składkę przez podmiot polecany, w Panelu Użytkownika pojawia się kwota prowizji. Kwota prowizji będzie naliczana pod warunkiem otrzymania zapłaty od firmy poleconej przez Właściciela usługi.
 13. Polecenie jest ważne do 1 miesiąca od momentu uruchomienia przez podmiot polecany aktywnego linku. Polecenie jest skuteczne tylko wtedy gdy podmiot uruchomił aktywny link.

Postanowienia końcowe

 1. Właściciel usługi zastrzega sobie prawo do zmiany zasad korzystania z usługi po wcześniejszym poinformowaniu o tym fakcie zarejestrowanych Użytkowników oraz zamieszczeniu na stronach usługi odpowiedniej informacji.
 2. Właściciel usługi zastrzega sobie prawo do zmiany zasad korzystania z usługi w każdym czasie, po wcześniejszym poinformowaniu o tym fakcie zarejestrowanych Użytkowników za pomocą wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną na wskazany przez Użytkownika adres e-mail, oraz zamieszczeniu odpowiedniej informacji na stronach boomway.pl.
 3. W przypadku nawiązania współpracy między Użytkownikiem a firmą Eksperta, Użytkownik wyraża zgodę, aby Ekspert/firma poinformowała Właściciela usługi o treści zawartej z Użytkownikiem umowy, nawet w razie zastrzeżenia klauzuli poufności.
 4. Dane Użytkownika przekazane przez niego w rejestracji na stronie boomway.pl oraz przekazane przez niego w opisach celu biznesowego i kwestionariuszach nie zostaną przekazane osobom trzecim, za wyjątkiem Ekspertów boomway.pl, którzy są zobligowani do zachowania ich w tajemnicy.
 5. Właściciel usługi zastrzega sobie prawo do prowadzenia prac konserwacyjnych systemu informatycznego Panelu, mogących powodować utrudnienia lub uniemożliwienie Użytkownikom korzystania z usług. Terminy prac i przewidywany czas ich trwania będzie publikowany na stronie internetowej przed rozpoczęciem prac.
 6. W przypadkach szczególnych mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność systemu informatycznego usługi, Właściciel usługi ma prawo do czasowego zaprzestania lub ograniczenia świadczenia usług bez wcześniejszego powiadomienia i przeprowadzenia prac konserwacyjnych mających na celu przywrócenie bezpieczeństwa i stabilności systemu teleinformatycznego.
 7. Reklamacja powinna zostać złożona w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego jej złożenie, w szczególności od dnia wykonania usługi. Właściciel usługi zobowiązany jest rozpatrzyć reklamację w terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania. Nierozpatrzenie reklamacji w terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania przez Właściciela usługi, oznacza jej uwzględnienie. W przypadku uwzględnienia reklamacji, Właściciel usługi może zaproponować Użytkownikowi:
  1. możliwość zlecenia przez Użytkownika dodatkowej pogłębionej analizy indywidualnej lub opinii prawnej w ramach dotychczas zapłaconej składki rocznej
  2. przedłużenie okresu korzystania z usługi w ramach dotychczas zapłaconej składki rocznej
  3. obniżenie wysokości składki rocznej za następny okres współpracy.
 8. Reklamacja złożona z naruszeniem określonych w niniejszym regulaminie zasad postępowania reklamacyjnego, w szczególności złożona po terminie, może nie zostać uznana.
 9. Dla wszelkich sporów wynikających ze stosunków pomiędzy Właścicielem usługi a Użytkownikiem usługi wynikających z zawartej umowy, wyłącznie właściwy jest sąd właściwy miejscowo dla siedziby Właściciela usługi.
 10. Prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym roszczeń wynikających ze zdarzeń, o których mowa w Postanowienia końcowe pkt. , przysługuje Użytkownikowi po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego.
 11. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 listopada 2013 roku.
 12. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 16, poz.93,z 1964r z późniejszymi zmianami), Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Pakiety promocyjne

 1. W przypadku pakietów promocyjnych całorocznej opieki eksperckiej ww. punkty zmieniają swoją treść na:
  1. § Postanowienia ogólne pkt. : Podmiot określony w pkt. „Postanowień ogólnych” staje się Użytkownikiem Serwisu po dokonaniu płatności za zamówiony podczas rozmowy telefonicznej z konsultantem pakiet promocyjny i zarejestrowaniu jego firmy przez administratora serwisu . Użytkownik, od tego momentu reprezentowany jest przez osobę fizyczną, o której mowa w pkt. .
  2. § Postanowienia ogólne pkt. : Osoba fizyczna działająca w imieniu Użytkownika akceptująca niniejszy regulamin oświadcza, że:
   1. jest osobą uprawnioną do reprezentacji Użytkownika,
   2. swoje dane osobowe podała dobrowolnie i wyraża zgodę na ich przetwarzanie i udostępnianie osobom trzecim przez Właściciela Serwisu w celu należytego świadczenia usług na rzecz Użytkownika oraz że została poinformowana o prawie dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
  3. § Postanowienia ogólne pkt. : Użytkownik, poprzez akceptację niniejszego regulaminu, zamawia informację handlową w zakresie:
   1. powiadomień o otrzymanych analizach,
   2. powiadomień o pojawiających się w Serwisie nowych usługach,
   3. powiadomień o aktywacji konta, zablokowaniu konta,
   4. powiadomień o zadanych pytaniach doprecyzowujących przez Eksperta Serwisu,
   5. potwierdzeń zmian w ustawieniach indywidualnego konta,
   6. powiadomień o zbliżających się płatnościach za opiekę ekspercką i o dokonaniu wpłat za opiekę ekspercką,
   7. powiadomień o gotowych raportach,
   8. newslettera z informacjami o zmianach w Serwisie i informacjami marketingowymi,
   9. zaproszeń na szkolenia, konferencje, targi, wystawy itp.,
   10. innych powiadomień związanych z Użytkowaniem Serwisu.
  4. § Postanowienia ogólne pkt. przestaje obowiązywać.
  5. § Użytkowanie Serwisu pkt. , przestają obowiązywać.
  6. § Użytkowanie Serwisu pkt. :
   1. „Opieka Ekspercka S” - miesięczna opieka ekspercka. W ramach której Użytkownik otrzymuje 3 analizy biznesowe. Użytkownik ma dostęp do wszystkich dziedzin biznesowych z wyłączeniem dziedzin: porady/usługi prawne oraz NewConnect. Po otrzymaniu analizy Użytkownik ma możliwość otrzymania dalszej pomocy Ekspertów Serwisu. Cena usługi to 379 zł netto.
   2. „Opieka Ekspercka M” - 4 miesięczna opieka ekspercka. W ramach której Użytkownik otrzymuje 6 analiz biznesowych. Użytkownik ma dostęp do wszystkich dziedzin biznesowych. Użytkownik może wykorzystać po 1 analizie z dziedzin: porady/usługi prawne oraz NewConnect. Użytkownik ma również możliwość zlecenia 2 umów do zaopiniowania. Opiniowanie jednej umowy jest zamienne z jedną analizą dostępną w pakiecie. Opiniowanie umowy: z dziedziny porady/usługi prawne lub NewConnect jest zamienne ze zleceniem analizy z danej dziedziny. Po otrzymaniu analizy Użytkownik ma możliwość otrzymania dalszej pomocy Ekspertów Serwisu. Cena usługi to 679 zł netto.
   3. „Opieka Ekspercka L” - 6 miesięczna opieka ekspercka. W ramach której Użytkownik otrzymuje 8 analiz biznesowych. Użytkownik ma dostęp do wszystkich dziedzin biznesowych. Użytkownik może wykorzystać 1 analizę z dziedziny NewConnect oraz 2 analizy z dziedziny: porady/usługi prawne. Użytkownik ma również możliwość zlecenia 3 umów do zaopiniowania. Opiniowanie jednej umowy jest zamienne z jedną analizą dostępną w pakiecie. Opiniowanie umowy: z dziedziny porady/usługi prawne lub NewConnect jest zamienne ze zleceniem analizy z danej dziedziny. Po otrzymaniu analizy Użytkownik ma możliwość otrzymania dalszej pomocy Ekspertów Serwisu Cena usługi to 879 zł netto.
  7. § Płatności wszystkie punkty:
   1. a. użytkownik dokonuje płatności składki za okres opieki z góry,
   2. b. miesiąc przeliczany jest w Serwisie na 30 dni,
   3. c. użytkownik dokonuje płatności składki przelewem na konto podane na fakturze VAT proforma lub zwykłej,
   4. d. po otrzymaniu Płatności przez Użytkownika na konto właściciela serwisu, Użytkownik dostaje drogą mailową dane dostępowe do usługi (hasło, login) oraz fakturę VAT jako załącznik,
   5. e. po zalogowaniu Użytkownik akceptuje regulamin z wyodrębnionymi warunkami pakietu promocyjnego.
DOTACJE NA INNOWACJE – INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ