Skutki podatkowe zawarcia małżeńskiej umowy o rozdzielności majątkowej

Skutki podatkowe zawarcia małżeńskiej umowy o rozdzielności majątkowej

O umowach o rozdzielczości majątkowej napisano już wiele, jednakże to co interesuje głównie osoby zawierające tą formę umowy to przede wszystkim regulacje i korzyści jakie może przynieść jej zawarcie. Rozdzielność majątkowa między małżonkami może zostać ustanowiona dosłownie z różnych powodów. Najczęściej ten ustrój rozdzielności jest ustanawiany w przypadku, gdy jeden z małżonków decydują się na prowadzenie działalności gospodarczej.

Ma to związek z dość dużym ryzykiem związanym z możliwością upadłości czy bankructwa prowadzonej firmy przez jednego z nich, co wiąże się z zachowaniem części majątku przez drugiego ze współmałżonków. Gdy już przejdziemy przez zawirowania związane z ustanowieniem umowy o rozdzielność majątkową pojawiają się w naszym zasięgu zobowiązania podatkowe. Główne źródła unormowania to przede wszystkim ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w zależności czy współmałżonek prowadzi działalność gospodarczą ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych, a także ordynacja podatkowa.

Wchodząc na grunt ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych poprzez zawarcie umowy małżeńskiej o rozdzielności majątkowej co do zasady wyklucza możliwość wspólnego rozliczenia się małżonków, gdyż między małżonkami przez cały rok podatkowy musi istnieć wspólność majątkowa. Zatem, w tym zakresie powinniśmy w pierwszej kolejności przed zawarciem umowy małżeńskiej rozważyć nasze dochody za lub przeciw, w zależności od progów czy też ulg do których mamy prawo. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych to odrębne uregulowanie i tu w z zależności czy współmałżonek czy też oboje prowadzą własną firmę pod swoim nazwiskiem czy też są wspólnikami w spółkach kapitałowych będą się stosownie rozliczali w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

Trochę inne rozwiązania natomiast znajdujemy na gruncie ordynacji podatkowej, która wskazuje, że w czasie trwania wspólności majątkowej, odpowiedzialność majątkowa za zobowiązania podatkowe obejmuje co do zasady majątek odrębny podatnika oraz co istotne majątek wspólny małżonków. Natomiast skutki prawne zniesienia wspólności nie odnoszą się do zobowiązań podatkowych powstałych przed dniem w pierwszym przypadku, zawarcia umowy o ograniczeniu lub wyłączeniu ustawowej wspólności majątkowej, drugim wyłączeniem jaki ustawodawca zawarł jest zniesienie wspólności majątkowej prawomocnym orzeczeniem sądu, w trzecim przypadku ustania wspólności majątkowej w przypadku ubezwłasnowolnienia małżonka, na ostatnim wyłączeniu kończąc, a więc uprawomocnienia się orzeczenia sądu o separacji.

Co więcej w ordynacji podatkowej, a ściślej w art. 111 uregulowano także odpowiedzialność członka rodziny podatnika solidarnie z podatnikiem prowadzącym działalność gospodarczą, za zaległości podatkowe wynikające z tej działalności, a co istotne powstałe w czasie, w którym ten członek rodziny stale współdziałał z podatnikiem w jej wykonywaniu, osiągając w ten sposób korzyści z prowadzonej przez zobowiązanego podatnika działalności gospodarczej.

De facto ten artykuł traktuje na równi członka rodziny z małżonkiem, który zawarł umowę ograniczającą lub wyłączającą wspólność majątkową. Należy także wspomnieć, że w tym przypadku w stosunku do zaległości podatkowej małżonek taki może odpowiadać jako osoba trzecia.
Reasumując nie każdy zdaje sobie sprawę, iż chcąc zawrzeć umowę o rozdzielności majątkowej chcąc w pewien sposób ograniczyć ryzyko związane z prowadzoną działalnością, w ordynacji podatkowej ustawodawca zawarł jednak przepisy, które mogą zobowiązać w przypadku niepowodzenia do zapłaty zaległych podatków drugiego małżonka mimo posiadanej intercyzy.

Dodaj komentarz