Czym jest umowa o pracę?

Czym jest umowa o pracę?

Umowa o pracę jest wyrazem porozumienia stron jakimi są pracodawca i pracownik. Musi być zawarta na piśmie a zatrudniający musi dostarczyć ją zatrudnionemu najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy, pod rygorem nałożenia na niego kary pieniężnej w kwocie od 1 do…

Read More