Czym jest umowa o pracę?

Czym jest umowa o pracę?

Umowa o pracę jest wyrazem porozumienia stron jakimi są pracodawca i pracownik. Musi być zawarta na piśmie a zatrudniający musi dostarczyć ją zatrudnionemu najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy, pod rygorem nałożenia na niego kary pieniężnej w kwocie od 1 do 30 tys. złotych. Sam dokument powinien zawierać ważne, głównie z punktu widzenia pracownika, informacje, to jest: rodzaj pracy, wysokość wynagrodzenia i sposób jego wypłacania, uwzględniać wszelkie dodatki oraz ze spraw formalnych podawać moment wygaśnięcia stosunku pracy (jeśli jest to umowa zawarta na czas określony),jak też uwzględniać sytuacje w których może nastąpić wypowiedzenie umowy i jaki będzie przysługiwał zatrudnionemu okres wypowiedzenia.

Jeśli chodzi o umowy cywilno-prawne zlecenie i o dzieło, są one sporządzane i zawierane na innych warunkach, a mianowicie wynikających z Kodeksu Cywilnego. One także określają stawkę wynagrodzenia, ale nie zapewniają pracownikowi takich świadczeń jakie przysługiwałyby mu na podstawie Prawa Pracy. To znaczy nie są odprowadzane składki do ZUS a miejsce i czas wykonania zleconych usług czy dzieła nie muszą odbywać się na terenie konkretnego zakładu, czy w siedzibie firmy. W tych dwóch przypadkach także czas pracy jest w pewien sposób nienormowany.

W momencie zawierania umowy o pracę pracodawca może zwrócić się do pracownika z prośbą o podpisanie dodatkowej umowy o zakazie konkurencji. Zabrania ona wszelkich działań, jakie mogłyby w sposób niekorzystny wpłynąć na dobro przedsiębiorstwa i może obowiązywać także w przyszłości już po wygaśnięciu stosunku pracy. Stanowi atrakcyjną formę zabezpieczenia dla pracodawcy przed zakusami konkurencji na ważne informacje i pozyskanie wykwalifikowanej kadry.

Innymi dodatkowymi dokumentami są pisma stanowiące o zakresie obowiązków pracownika, które ma mu wręczyć do zapoznania i podpisania pracodawca, a następnie umieścić w aktach osobowych. Ich gromadzenie również jest powinnością zatrudniającego a powinny się tam znaleźć pisma i dokumenty z procedury zatrudnienia, okresu pracy oraz wygaśnięcia umowy o pracę. Ten ostatni proces jest niezwykle ważny a raczej to, w jaki sposób przebiegnie i z jakim dokumentem pracownik opuści zakład pracy. Będzie mu on potrzebny przy ubieganiu się o zasiłek dla bezrobotnych. Rozwiązanie może nastąpić poprzez wypowiedzenie jednej ze stron i za porozumieniem stron z woli pracodawcy lub pracownika. Powinno być odpowiednio sformułowane i zawierać wszystkie potrzebne elementy. Taki dokument będzie się różnił w zależności od tego, która ze stron wnosi o rozwiązanie.

Dodaj komentarz