Six Sigma – optymalizacja procesów

Six Sigma – optymalizacja procesów

Six Sigma – co to jest?

Six Sigma staje się coraz bardziej popularna zarówno w gospodarce międzynarodowej, a obecnie jest coraz bardziej poszukiwanym i niezbędnym systemem zarządzania wysoką wydajnością, służącym doskonaleniu procesów w niemal wszystkich sektorach i firmach. Przyczyną tego jest coraz większa presja wywierana na firmy i organizacje, aby znalazły równowagę między nieustanną presją kosztową, coraz większymi wymaganiami klientów dotyczącymi jakości i niezawodności, a także istnieniem w krajowej i międzynarodowej konkurencji poprzez zapewnianie i zwiększanie zróżnicowania konkurencyjnego i udziałów w rynku. W zależności od realizowanej strategii i danego problemu w firmie, Six Sigma nadaje się do każdej z powyższych sytuacji stwarzających zagrożenie.

Dlaczego Six Sigma?

Six Sigma może być stosowana zarówno w celu redukcji kosztów, jak i w celu poprawy jakości lub zwiększenia zadowolenia i lojalności klientów. Dlaczego Six Sigma prowadzi do znacznych usprawnień nawet w procesach, które już od lat są optymalizowane za pomocą klasycznych narzędzi jakościowych? Nierzadko w ramach jednego projektu udaje się zmniejszyć o ponad połowę poziom błędów, czas przejścia lub koszty procesu. Tajemnica sukcesu Six Sigma tkwi w konsekwentnym podejściu, związanym z nim inteligentnym stosowaniu metod oraz, co niemniej ważne, w wyraźnym zorientowaniu na liczby, dane i fakty, na których opiera się praca projektowa.

Definicja metody Six Sigma

Six Sigma to system zarządzania doskonaleniem procesów, statystyczny cel jakościowy i jednocześnie metoda zarządzania jakością. Jego głównym elementem jest opis, pomiar, analiza, doskonalenie i monitorowanie procesów biznesowych za pomocą środków statystycznych. Six Sigma łączy w sobie zarządzanie projektami, systematyczne procedury oraz liczne narzędzia o charakterze metodycznym i statystycznym. Jest to systematyczne podejście do doskonalenia procesów z wykorzystaniem metod analitycznych i statystycznych. Unikalną cechą metodologii Six Sigma jest jej matematyczne podejście. Zakłada ona, że każdy proces biznesowy można opisać jako funkcję matematyczną.

Poziom Six Sigma

Poziom sigma jest miarą jakości procesu. Wartość ta określa, ile odchyleń standardowych można umieścić między wartością średnią a granicami specyfikacji. Poziom sigma można wykorzystać do porównywania różnych procesów między sobą.

Metoda Six Sigma

Metoda Six Sigma została opracowana i po raz pierwszy zastosowana w firmie Motorola w latach 80. W ostatnich latach Six Sigma przekształciła się z terminu związanego z kontrolą procesów w sprawdzoną i skuteczną koncepcję zarządzania jakością. W przeciwieństwie jednak do innych programów jakościowych, Six Sigma nie dąży do jakości dla niej samej, lecz tylko takiej, która zwiększa wartość zarówno dla klienta, jak i dla firmy. Obecnie Six Sigma, jako metoda doskonalenia procesów, jest często łączona z podejściami Lean Management: Lean Six Sigma. Koncepcja ta koncentruje się na optymalizacji procesów, unikaniu marnotrawstwa, eliminowaniu błędów i oszczędzaniu kosztów w celu zwiększenia rentowności przedsiębiorstw.

Przebieg wdrażania  procesu Six Sigma

Klasyczny proces Six Sigma przechodzi przez 5 faz rozwiązywania problemów, które są reprezentowane przez przedstawiony cykl DMAIC. Najpierw należy jasno i konkretnie sformułować problem, który ma być rozwiązany w ramach projektu, oraz cel związany z projektem. Następnie określa się sytuację wyjściową oraz gromadzi i analizuje wszystkie dane niezbędne do rozwiązania. Weryfikowane i znaczące dane do analizy z jednej strony oraz szczegółowa analiza procesu związanego z problemem przy użyciu odpowiednich narzędzi z drugiej strony to elementy decydujące o znalezieniu rozwiązania. Sukces Six Sigma, zwłaszcza w tej fazie, wynika w dużej mierze z inteligentnego łączenia różnych narzędzi i procedur analizy. Po zidentyfikowaniu głównych przyczyn problemu, kolejnym krokiem jest opracowanie rozwiązań o dużym wpływie i możliwie najniższych kosztach wdrożenia oraz ocena ich rzeczywistej skuteczności. W końcowej fazie projektu chodzi o to, by zapobiec efektowi krzywej i zapewnić trwałość ulepszeń.

Dodaj komentarz